_PRINT 


ข่าว : โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการ
โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการ
เทศบาลตำบลบึงโขงหลงจัดโครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ในวันที่  8  พฤศจิกายน  2560
/

ข่าวโดย : ปารีณา
อ่าน 16 ครั้ง
วันที่ 26 ธันวาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 11:50:28:AM