สารสนเทศ

 
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

"เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ชุมชน มีส่วนร่วมพัฒนาด้วยหลักธรรมมาภิบาล"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล อ่าน 198 ครั้ง     ประชาสัมพันธ์การรณรงค์คัดแยกขยะ 4 รูป อ่าน 456 ครั้ง     ทสจ. ศรีษะเกษ มาศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุ... 2 รูป อ่าน 979 ครั้ง     กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 อ่าน 1055 ครั้ง     วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12 เมษายน ... 4 รูป อ่าน 1038 ครั้ง    

หน้าแรก อบรม/ประชุม :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินการบริหารจัดการขย...14022 มิ.ย. 2563
 ประชุมชี้แจงงานก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้า บริเวณถนนหลว... 1 รูป16022 มิ.ย. 2563
 ประชุมการประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 1 รูป14022 มิ.ย. 2563
 ประชุมชี้แจงการต่อสัญญาเช่าห้องแถว 1 รูป อ่าน 21 ครั้ง21017 มิ.ย. 2563
 ประชุมคณะทำงานรับการประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอ... 1 รูป17017 มิ.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการการประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย... 1 รูป อ่าน 22 ครั้ง22012 มิ.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ทรัพย์สินราชการ 1 รูป อ่าน 26 ครั้ง26004 มิ.ย. 2563
 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง 1 รูป อ่าน 27 ครั้ง27004 มิ.ย. 2563
 ประชุมพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2... อ่าน 27 ครั้ง27002 มิ.ย. 2563
 ประชุมหารือข้อราชการ อ่าน 24 ครั้ง24002 มิ.ย. 2563
ทั้งหมด
 หน้าแรก ประเพณี :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 บั้งไฟ ประจำปี 2562 1 รูป อ่าน 322 ครั้ง322007 มิ.ย. 2562
 ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 5 รูป อ่าน 260 ครั้ง260007 มิ.ย. 2562
 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 3 รูป อ่าน 318 ครั้ง318007 พ.ค. 2562
 งานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 25... 3 รูป อ่าน 327 ครั้ง327022 เม.ย. 2562
 งานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบ 8 ปี ประจำปี 2562 2 รูป อ่าน 341 ครั้ง341018 เม.ย. 2562
 อบรมการกรอกข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ ระยะที่ 2 2 รูป อ่าน 315 ครั้ง315018 เม.ย. 2562
 พิธียกเสาเอก เสาโท โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหล... 2 รูป อ่าน 321 ครั้ง321018 เม.ย. 2562
 งานประเพณีแข่งเรือ ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่าน 394 ครั้ง394027 พ.ย. 2561
 งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561 5 รูป อ่าน 394 ครั้ง394002 ก.ค. 2561
 งานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 25... 4 รูป อ่าน 498 ครั้ง498026 เม.ย. 2561
ทั้งหมด
 หน้าแรก กิจกรรม/โครงการ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ 2 รูป12024 มิ.ย. 2563
 ติดตั้งป้าย ที่นำกลับมาซ่อมบำรุง ทาสี เขียนใหม่ 1 รูป12024 มิ.ย. 2563
 ขุดวางท่อระบายน้ำ 1 รูป12024 มิ.ย. 2563
  ออกปฏิบัติหน้าที่ซ่อมแซมหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง 1 รูป15022 มิ.ย. 2563
 ตัดหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 รูป15022 มิ.ย. 2563
 ล้างทำความสะอาดสะพานห้วยทราย 1 รูป14022 มิ.ย. 2563
 ออกตรวจตราความเรียบร้อย 1 รูป13022 มิ.ย. 2563
 ออกเก็บป้ายเก่าทาสีและเขียนข้อความใหม่ 1 รูป14022 มิ.ย. 2563
 ออกพ่นยาป้องกันยุงลาย 2 รูป อ่าน 24 ครั้ง24012 มิ.ย. 2563
 ขุดลอกและฝังท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาล 1 รูป อ่าน 25 ครั้ง25012 มิ.ย. 2563
ทั้งหมด
 

ข่าวยอดนิยม
 โครงการปลูกดอกดาวเรือง เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอ... 4 รูป อ่าน 4456 ครั้ง31 พ.ค. 2560
 วันแม่ประจำปี ๒๕๕๘ อ่าน 1339 ครั้ง12 ส.ค. 2558
 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 ในวันท... 4 รูป อ่าน 1267 ครั้ง06 มิ.ย. 2559
 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ อ่าน 1260 ครั้ง06 พ.ค. 2558
 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโครงการ  2 รูป อ่าน 1253 ครั้ง05 ก.ค. 2559
 งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2559 ในวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2559 4 รูป อ่าน 1122 ครั้ง06 มิ.ย. 2559
 กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 อ่าน 1055 ครั้ง25 เม.ย. 2559
 วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 4 รูป อ่าน 1038 ครั้ง19 เม.ย. 2559
 โครงการแข่งขันเทศบาลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 ในวันที่ 24 เม... 4 รูป อ่าน 986 ครั้ง06 มิ.ย. 2559
 ทสจ. ศรีษะเกษ มาศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและการจัดตั้งฌาปน... 2 รูป อ่าน 979 ครั้ง25 เม.ย. 2559