"เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ชุมชน มีส่วนร่วมพัฒนาด้วยหลักธรรมมาภิบาล"
ข้อมูลส่วนตัว: iqope


สถานะปัจจุบัน: ไม่ได้ใช้งาน


ความเห็น ทั้ง 10 โดย iqope:


การส่งเรื่องทั้ง 10 โดย iqope: