สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.159.91.117
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 6
54.159.xx.xxx
195.154.xxx.xxx
62.210.xxx.xx
195.154.xxx.xxx
180.76.xx.xx

  ทั้งหมด: 6
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

"ภูลังกา ไร่ยา สวนนก น้ำตก สวนยาง เส้นทางสุดแดน"
 นโยบาย


คำแถลงนโยบาย

นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง

นายเชิด   แสนจันทร์


                   ตามที่ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงโขงหลง  ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง   เมื่อวันอาทิตย์  ที่ 7  สิงหาคม  2554 ที่ผ่านมานั้น

                 การบริหารงานราชการภายใต้กรอบของรัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  ภายใต้กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ  และตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด  จะทำหน้าที่อย่างเต็มความรู้  ความสามารถ   ด้วยความเสียสละโดยคำนึงถึงความโปร่งใส  สุจริต  เป็นธรรม และตรวจสอบได้

                 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  13  พ.ศ. 2553  มาตรา 48  ทศกำหนดไว้ว่า  “ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติภายใน 30 วัน  นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี”  นั้น

                 นายเชิด  แสนจันทร์  นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง  ได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง  ซึ่งตั้งอยู่ในกรอบและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล  ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  มาตรา 50  ดังนี้

          1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และการท่องเที่ยว

                   1.1 โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์เทศบาลตำบลบึงโขงหลง

                   1.2 ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบึงโขงหลง

                   1.3 จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง

                   1.4 ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมพาดสายดับและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของชุมชน

                   1.5 ขยายเมนน้ำประปาในเขตเทศบาลให้เพียงพอกับความต้องการของชุมชนและให้มีประปาใช้ทุกครัวเรือน

                   1.6 ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังของพื้นที่ภายในเขตเทศบาล

                   1.7 ก่อสร้างถนน  คสล. ให้ครบทุกซอกซอยภายในเขตเทศบาลเพื่อให้การคมนาคมสะดวกและปลอดภัยจากฝุ่นละออง

                   1.8 ขุดลอกหนองสาธารณะเพื่อให้มีน้ำเพียงพอกับการทำการเกษตรของเกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง

                   1.9 ปรับปรุงผิวถนนลูกรังทางการเกษตร  เพื่อใช้ในการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร

                   1.10 ก่อสร้างศาลาประชาคมในเขตเทศบาล  เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการต่าง ๆ  ของชุมชน

                   1.11 ถมดินปรับพื้นที่สาธารณะประโยชน์ภายในเขตเทศบาล

                   1.12 สนับสนุนส่งเสริมให้บึงโขงหลงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ได้แก่  การจัดประเพณีต่างๆ การแข่งเรือยาว  วันลอยกระทงประจำปี

                   1.13 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา  สวนสาธารณะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป        

2. ด้านการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                   2.1 ดำเนินการจัดการศึกษาก่อนวัยเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและลดภาระของบิดา มารดา

                   2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ 

                   2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกโรงเรียน

                   2.4 อนุรักษ์ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                   2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนสมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานท้องถิ่น

                   2.6 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและพลศึกษา

          3. ด้านการอาชีพ และคุณภาพชีวิต

                   3.1 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย  ให้มีและสงเคราะห์คนชรา  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  ให้มีและบำรุงสงเคราะห์มารดาและเด็ก

                   3.2 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพสร้างทางเลือกใหม่  สร้างโอกาสลดรายจ่ายสร้างรายได้  ให้ราษฎรได้รับการอบรม

                   3.3 ผลักดันประสานงานภาครัฐในการจัด  สปก.ช  และออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินในเขตเทศบาล    

          4. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                  4.1 จัดมาตรการป้องกัน  และระงับโรคติดต่อ  ส่งเสริมสนับสนุนสุขภาพอนามัยของราษฎร  ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาความสะอาดของบ้านเมือง  ให้มีตลาดที่ถูกหลักสุขาภิบาล  ปรับปรุงดูแลสภาพแวดล้อม  ที่อยู่อาศัยและแหล่งเสื่อมโทรม

          5. ด้านรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

                   5.1 ให้การสนับสนุนศูนย์ต่อสู้ป้องกันเพื่อเอาชนะยาเสพติด

                   5.2 ให้การสนับสนุนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                   5.3 ให้การสนับสนุนศูนย์  อปพร.

                   5.4 ให้การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน

                   5.5 จัดตั้งจุดบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ

                   5.6 โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย  การเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกวิธีและรวดเร็ว

         6. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

                   ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการหน้าที่ของเทศบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชนได้แก่

                   6.1 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่  เพื่อเป็นการออกบริการของงานต่าง ๆ  เทศบาลการรับฟังปัญหาต่าง ๆ  ของราษฎรในชุมชน

                   6.2 โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและเสนอโครงการภายในชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน

                6.3 ส่งเสริมความรู้ความสามารถ  และคุณธรรมให้แก่บุคลากรของเทศบาลโดยการส่งเสริมให้บุคลากรในเทศบาลเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการสถาบันกรมส่งเสริมและสถาบันอื่น ๆ  เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ความสามารถและคุณธรรม

                   6.4 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาลได้แก่การจัดทำแผนที่ภาษี เพื่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

                 6.5 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานได้แก่การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ของสำนักงานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และการซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพใช้การได้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน้นการปฏิบัติงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ คุ้มค่า มีส่วนร่วมและภายใต้ระเบียบกฎหมายได้แก่ การจัดทำแผนควบคุมภายในของเทศบาล เพื่อตรวจสอบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้

                   6.6 ยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง

                     

สงวนลิขสิทธิ์โดย © เทศบาลตำบลบึงโขงหลง All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-08-29 (1567 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]