สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
3.230.76.196
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  สมาชิก: 1

  บุคคลทั่วไป: 31
3.230.xx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 32
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

"ภูลังกา ไร่ยา สวนนก น้ำตก สวนยาง เส้นทางสุดแดน"
  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง

ข้อมูลทั่วไป

          โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง  เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ได้รับการประกาศจัดตั้งจากสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 และได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 ในระดับปฐมวัย อนุบาล 1-3 (อายุ 3-5 ปี) ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของสำนักงานเทศบาลตำบลบึงโขงหลงบนเนื้อที่  10 ไร่ เป็นโรงเรียนแห่งแรกของเทศบาล โดยได้นำเงินรายได้ของเทศบาลประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 1,500,000 บาท มาใช้ในการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า ก่อสร้างโรงจอดรถ สนามเด็กเล่น ถนนโดยรอบโรงเรียน จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุสำนักงาน สื่อการเรียนการสอน อาหารเสริม(นม) และอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ตามแนวนโยบายด้านการจัดการศึกษาของนายเชิด  แสนจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง ที่ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาให้กับบุตรหลานในเขตบริการ  12 ชุมชน ประกอบด้วย

ชุมชน/ประชาชนในเขตประกอบด้วย

          ชุมชนบึงโขงหลง ชุมชนดอนกลาง ชุมชนสว่างพัฒนา ชุมชนโนนสว่าง ชุมชนโนนสว่างเหนือ ชุมชนสระแก้ว ชุมชนทรายทอง ชุมชนหนองสิม ชุมชนโนนสวรรค์ ชุมชนโพธิ์หมากแข้ง ชุมชนโนนหนามแท่ง และชุมชนดงสว่าง ซึ่งประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การทำนา และทำสวนยางเป็นอาชีพหลัก มีความหลากหลายทางเชื้อชาติทำให้เกิดวัฒนธรรมประเพณีทางความเชื่ออย่างหลากหลาย สังเกตได้จาการจัดงานประเพณีต่างๆ ของชุมชน เช่น

ประเพณีวัฒนธรรม

ประเพณีบุญกฐิน ประเพณีทอดเทียนพรรษา บุญเผวด ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีแข่งเรือ-ลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีทำบุญเลี้ยงผีบ้าน

นโยบายผู้บริหาร

คณะผู้บริหารมีนโยบายที่จะจัดการศึกษาในระบบที่เปิดรับเด็กนักเรียนที่ผ่านการอบรมจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลทั้ง 5 แห่งซึ่งส่วนใหญ่มีฐานนะยากจน ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาจากสถานศึกษาของเอกชน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้อย่างเหมาะสมในทุกๆ ด้าน  เปิดรับสมัครนักเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่  15  พฤษภาคม 2557 ในระดับชั้นอนุบาล 2 (อายุ 4 ปี) จำนวน 1 ห้องเรียน ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน  28 คน

คำขวัญ

สีประจำโรงเรียน  สีม่วง เหลือง

สีม่วง หมายถึง ความมีระเบียบวินัย

สีเหลือง หมายถึง คุณธรรม

ดอกไม้ประจำโรงเรียน  ดอกอินทนินท์  หรือ ภาษาถิ่นเรียก ดอกกากะเลา

คำขวัญประจำโรงเรียน  เรียนดี  วินัยเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม กิจกรรมเลิศ

วิสัยทัศน์โรงเรียน  ยกระดับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

บุคลากรในโรงเรียน  ประกอบด้วย

นายรุ่งสุริยา  ศรีโสภา  นักบริหารการศึกษา  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวพิชามญชุ์ กุลนอก พนักงานเทศบาล ช่วยปฏิบัติราชการงานธุรการโรงเรียน

นางณัฏฐนันท์  ศรีโสภา ครูอัตราจ้าง ช่วยปฏิบัติการสอน

นางพิริยา สารีโพธิ์ ครูอัตราจ้าง ช่วยปฏิบัติการสอน

นางดอกไม้  แพงโคตร แม่บ้าน

นายบุญสวน  น้อยโสม คนสวน

 

        คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย

           ๑. นายปราโมทย์ สุกทน                ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์ฯ         ประธานกรรมการ

           ๒. นายชัยวัฒน์ หงษ์สวรรค์            ครู ค.ศ.๓ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา              รองประธานกรรมการ

           ๓. พระครูสุตวรธรรมพินิจ               รองเจ้าคณะอำเภอบึงโขงหลง                      กรรมการ

           ๔. นายถิ่น  แดวขุนทด                 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง              กรรมการ

           ๕. นายวิพากษ์  สารบรรณ             รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน  ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง   กรรมการ

           ๖. นายชัยมงคล  กอรัตน์              ผู้ใหญ่บ้านดงสว่าง                                   กรรมการ        

           ๗. นางเกวลี  ภูด้วง                    ผู้ปกครองนักเรียน                                     กรรมการ

           ๘. นางวนิดา  ทะเสนฮด               ครูผู้ดูแลเด็ก                                       กรรมการ

           ๙. นายรุ่งสุริยา  ศรีโสภา              รก.ผอ.โรงเรียนอนุบาลฯ                 กรรมการ/เลขานุการ

          การบริหารงานของโรงเรียนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประกอบด้วย

           ๑. นายวิพากษ์  สารบรรณ             รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน  ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง

           ๒.  นายทัตธยา ชนกชนีกุล            รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง

           ๓. นางนฤดี  ปุณริบูรณ์                 รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง

           ๔. นายเชิด  แสนจันทร์                 นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง

กาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

      การจัดการเรียนการสอน

        เน้นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใน สังคม และสติปัญญา โดยใช้กระบวนการจัดกิจกรรมเรียนปนเล่นตามความสนใจของเด็ก จัดมุมประสบการณ์ให้กับเด็ก จัดกิจกรรมพัฒนามัดกล้ามเนื้อ ส่งเสริมการจัดอาหารให้ครบ 5 หมู่ และอาหารเสริม (นม) ในโรงเรียนอย่างเพียงพอ จัดการเรียนการสอนฝึกการอ่านออกเสียง การฟัง การพูด การเขียนไทย เขียนอังกฤษ และการนับเลข ควบคู่กับการพัฒนาระเบียบวินัยและระบบคุณธรรมในโรงเรียน ส่งเสริมให้เด็กรักษาสิ่งแวดล้อม การทิ้งขยะให้ถูกที่ ส่งเสริมให้เด็กรู้จักการหยัดและใช้ของอย่างคุ้มค่า ให้รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้เมื่อเลิกใช้งาน

การปลูกต้นไม้โดยรอบบริเวณโรงเรียนเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน เช่น การจัดทำโครงการพาเด็กเข้าวัดถวายเทียนพรรษาร่วมกับชุมชน การจัดกิจกรรมวันแม่ การจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษา

      การมีส่วนร่วมของโรงเรียน

        มีการประชุมผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาและกำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาร่วมกัน ส่งเสริมให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน

      ทิศทางการพัฒนาโรงเรียนในอนาคต

        ในปีงบประมาณ 2558 คณะผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาเป็นอย่างมากโดยได้ตั้งงบประมาณรองรับการสนับสนุนจากกรมฯในหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นงบค่าพัฒนาการจัดการศึกษา เช่น ค่าพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าพัฒนาห้องสมุด ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ค่าจัดการศึกษาอาเซียน วัสดุสื่อการเรียน อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ตลอดทั้งตั้งงบประมาณในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำหรับก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ก่อนสร้างสนามกีฬาชุมชน การก่อสร้างรั้วรอบและป้ายโรงเรียน ก่อสร้างห้องน้ำในโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งคณะผู้บริหารเทศบาล คณะครู ตลอดทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคาดหวังว่าในอนาคตจะดำเนินการจัดการศึกษาให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบคุณธรรมของเทศบาล จัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ สืบค้นข้อมูล ฝึกอาชีพ และพัฒนาคนในชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในอนาคต โดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในสถานศึกษา จัดตั้งห้องสมุดชุมชน ศูนย์อินเตอร์เน็ต ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น จัดทำแปลงสาธิตเกษตรแบบพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่

 

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © เทศบาลตำบลบึงโขงหลง All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-08-29 (4160 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]