สารสนเทศ

สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
18.206.48.142
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 47
18.206.xx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 47
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

"ภูลังกา ไร่ยา สวนนก น้ำตก สวนยาง เส้นทางสุดแดน"
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง: เนื้อหาสาระ


แสดงเนื้อหาสาระที่มีใน เทศบาลตำบลบึงโขงหลง:


· แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 - 2563)
· สถิติรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2558
· ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ (ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561)
· ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ (ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561)
· แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปี (แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปี)
· เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ (เทศบัญญํติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ)
· แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ (แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ)
· รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปีงบประมาณ (รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปีงบประมาณ)
· รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปีงบประมาณ (รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปีงบประมาณ )
· แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี (แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี)
· ประกาศจัดตั้งศุนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (ประกาศจัดตั้งศุนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบึงโขงหลง)
· ผลการดำเนินงานภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (ผลการดำเนินงานภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง)
· คำกล่าวรายงานนายกเทศมนตรีตามที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (คำกล่าวรายงานนายกเทศมนตรีตามที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง)
· ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (ประกาศเทศบาลตำบลบึงโขงหลง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส)
· เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงโขงหลง)
· ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปี (ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ประจำปี)
[ ย้อนกลับ ]