สารสนเทศ

 
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

"เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ชุมชน มีส่วนร่วมพัฒนาด้วยหลักธรรมมาภิบาล"
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง: เนื้อหาสาระ


แสดงเนื้อหาสาระที่มีใน เทศบาลตำบลบึงโขงหลง:


· สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง
· โครงสร้างองค์กรของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (โครงสร้างองค์กรของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง)
· อำนาจหน้าที่ (โครงสร้างการจัดองค์กร สรุปอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร )
· การมอบหมายการปฏิบัติราชการเทศบาลตำบลบึงโขงหลง (การมอบหมายการปฏิบัติราชการเทศบาลตำบลบึงโขงหลง)
· สำนักปลัดเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)
· กองคลัง (กองคลัง)
· กองช่าง (กองช่าง)
· กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
· กองวิชาการและแผนงาน (กองวิชาการและแผนงาน)
· กองการศึกษา (กองการศึกษา)
· กองสวัสดิการสังคม (กองสวัสดิการสังคม)
· ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
· คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลบึงโขงหลง (คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลบึงโขงหลง)
[ ย้อนกลับ ]